Informační deska

Hospodářský výsledek za rok 2014 - materiál pro členskou schůzi 18.3.2015

Informace k bodu programu 1 a 2 pro členskou schůzi 18.3.2015

Hospodářský výsledek za rok 2014 - návrh
„Družstvo vlastníků domu Sudoměřská 1“ ,Praha 3 Sudoměřská 1/189

Návrh zprávy „Hospodářský výsledek 2014 “ naleznete také na internetových stránkách družstva
http://sudomerska1.bytovedruzstvo.eu

A ) činnost správce domu během období 2014 /2015
ekonomika ,finance, služby

Vedení účetnictví bylo zajištěno v souladu s uzavřenou Mandátní smlouvou o vedení účetnictví družstva se správcovskou firmou MSH servis s.r.o.
Celý soubor hospodaření objektu Sudoměřská 1897/1, včetně rozúčtování a vyúčtování služeb,byl konzultován mezi družstvem a správcovskou firmou .

HOSPODÁŘSKÝ ZISK/ ZTRÁTA

Výsledovka / v Kč/ dle účetnictví
1.1.2014 – 31.12.2014

Náklady

501 Spotřeba materiálu 6 730,06
501 0001 Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 657,76
501 0027 Spotřeba materiálu - údržba domu 6 072,30
502 Spotřeba energie 1 971,36
502 0001 Spotřeba energie - elektřina 1 971,36
511 Opravy a udržování 205 913,88
511 0002 Opravy a udržování - dům a společné prostory 205 913,88
512 Cestovné 4 554,00
512 0001 Cestovné 4 554,00
518 Ostatní služby 102 142,88
518 0013 Ostatní služby - provoz výtahu 23 191,96
518 0020 Ostatní služby - protipožární zařízení 1 902,80
518 0028 Ostatní služby 23 048,12
518 0033 Ostatní služby - správa domu 54 000,00
532 Daň z nemovitosti 18 812,00
532 0001 Daň z nemovitosti 18 812,00
548 Ostatní provozní náklady 52 423,68
548 0001 Ostatní provozní náklady 52 423,68
551 Odpisy DNM a DHM 210 482,00
551 0001 Odpisy DNM a DHM 210 482,00
568 Ostatní finanční náklady 25 687,50
568 0001 Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky 5 998,50
568 0002 Ostatní finanční náklady - pojištění 16 473,00
568 0003 Ostatní finanční náklady - poplatek za inkaso 3 216,00
Celkem 628 717,36

Největší položku z těchto nákladů tvoří :
a) náklady na běžnou údržbu, opravy ,revize a ostatní cca 213 957,- Kč /č.ú.501,502,511/ jsou
spojené s údržbou a provozem bytových jednotek a společných částí domu
jednalo se zejména a tyto náklady:
- zúčtování příspěvků na opravy koupelen po rekonstrukci stoupaček
- vyčištění ležatých kanalizačních odpadů v suterénu budovy až do stokové sítě
- opravy elektro /osvětlení schodiště, suterénních prostor ,oprava schodiš.automatu/
- zámečnické opravy – vylomené zámky,opravy dveří
- revize zařízení, hasící přístroje ,jejich výměny
- zednické práce sklady suterén

b) náklady finanční, daňové a správní ( výsledovka 2013) cca 414 760,- Kč /č.ú.512,518,532,548,551,568,591/
jednalo se zejména o tyto náklady:
- platby státu DPPO,DPH
- správa domu
- vedení účetnictví
- bankovní poplatky a pojištění
- odpisy DMN a DHM
- servis výtahu
- odečty tepla ,vody

Výnosy

602 Tržby z prodeje služeb 862 080,00
602 0001 Tržby z prodeje služeb - nájemné 862 080,00
648 Ostatní provozní výnosy - 1,15
648 0001 Ostatní provozní výnosy - 1,15
662 Úroky 10 950,71
662 0001 Úroky 10 950,71
Výnosy celkem 873 029, 026

Hospodářský (účetní) zisk/ztráta je rozdílem mezi položkou nákladů a položkou výnosů. Za rok 2014 byl vytvořen zisk 243 312 ,-Kč, který bude převeden do nerozděleného zisku minulých let ,

FINANCE A EKONOMIKA

Účty družstva

Stavy účtů ke dni 12.3.2015,
Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s. ………xxxx,-Kč
Zůstatek na spořícím účtu u RB a.s. ……..xxxx,-Kč
Zůstatek na běžném účtu v RB a.s. ………xxxx,- Kč
Celkem …………………………………… xxxx ,-Kč
Členská schůze byla seznámena se stavy bankovních účtů . Jejich úhrnná částka zajišťuje finanční krytí plánovaných oprav, výměny oken, balkónových sestav a výměny výtahu

Závazky družstva.

Za rok 2014 jsou všechny závazky splatné ke dni 12.3.2015 zaplaceny a družstvo vlastníků nemá žádné neuhrazené závazky.

Fondy družstva ke dni
-Fond dalšího dodatečného vkladu pro technické zhodnocení domu / vklad nového člena/- 2 965150,-Kč.
-Fond dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice / fond oprav/ 415 614 ,-Kč

Přehled finanční bilance 2008-2015 - viz příloha 1

Finanční plán pro rok 2016-2018 - viz příloha 2

B) činnost správce domu během období 2014
technická správa domu ,opravy a revize technických zařízení

Správa domu byla zajištěna v souladu s uzavřenou Mandátní smlouvou o obstarávání správy společných částí domu.
V průběhu výkonu správy domu za 2014 byly správou domu pravidelně prováděny inspekční prohlídky .
Byly prováděny opravy osvětlení, provozní závady v elektroinstalaci, opravy a revize výtahu, opravy dveří, pravidelné předepsané kontroly a revize ; byly řešeny havarijní stavy. Protokoly o provedených revizích a záznamy o inspekčních prohlídkách jsou uloženy u správy domu.
Přehled předepsaných revizí a kontrol:
Budova:
-Revize požárních prostředků provádí se 1x ročně; (hydranty a HP vč. HP v kotelně) poslední pravidelná revize byla provedena 16.10.2014; příští pravidelná revize bude provedena v 10/2015. - Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně provádí se 1x za rok; poslední pravidelná kontrola byla provedena 13.10.2014; příští pravidelná kontrola bude provedena v 10/2015. -Elektrická zařízení v domě provádí se 1x za 5 let; (vč. přívodu výtahu) poslední pravidelná revize byla provedena 29.10.2012; příští pravidelná revize bude provedena v 10/2017. -Hromosvod provádí se 1x za 5 let nebo po úderu blesku; poslední pravidelná revize byla provedena 9.1.2013; příští pravidelná revize bude provedena v 01/2018 nebo po úderu blesku.
Kotelna:
-Elektrická zařízení – kotelna ,provádí se 1x za 5 let; poslední pravidelná revize byla provedena 30.6.2012;příští pravidelná revize bude provedena v 6/2017. -Revize plynového zařízení provádí se 1x za 3 roky; poslední pravidelná revize byla provedena 27.11.2012;příští pravidelná revize bude provedena v 11/2015. -Kontrola plynového zařízení provádí se 1x ročně, vyjma roku, kdy je prováděna revize; poslední pravidelná kontrola byla provedena 9.6.2013;příští pravidelná kontrola bude provedena v 6/52014. -Pravidelný servis kotlů provádí se 1x za rok; poslední pravidelný servis byl proveden 12.5.2014;příští pravidelný servis bude proveden v 05/2015. -Kontrola kotlů provádí se 1x za 4 roky; poslední pravidelná kontrola byla proveden 8.10.2012;příští pravidelná kontrola bude provedena v 10/2016. -Revize tlakové nádoby stabilní provádí se 1x za rok; poslední pravidelná revize byla provedena 30.4.2014;příští pravidelná revize bude provedena v 04/2015;
-Tlakové nádoby:
a) vnitřní KO stabilní tl. nádob + zkouška těsnosti (provádí se 1x za 5 let;) b) tlaková zkouška tl. nádob provádí se 1x za 9 let;
TN č. 11L101290650 (300L) TN z 2012 1x za 5 let 2017 ; TN č. W/N25/9206 (250l) 30.4.2014 1x za 5 let 30.4.2019 ; TN č. 11L071982060 (25L) TN z 2012 1x za 5 let 2017 ; TN č. 11L101983531 (25L) TN z 2012 1x za 5 let 2017 ; TN č. 11L101290650 (300L) TN z 2012 1x za 9 let 2021 ; TN č. W/N25/9206 (250l) TN z 2002 1x za 9 let , TN č. 11L071982060 (25L) TN z 2012 1x za 9 let 2021 ; TN č. 11L101983531 (25L) TN z 2012 1x za 9 let 2021

-Kontrola čidla úniku plynu: provádí se 1x za rok;poslední pravidelná kontrola byla provedena 11.2014;příští pravidelná kontrola bude provedena v 11/2015.

-Komíny - čištění,: kontrola provádí se 1x za rok (od roku 2011 změna vyhlášky); poslední pravidelné čištění a kontrola proběhly 11.2014;příští pravidelné čištění a kontrola bude provedena v 11/2015.
-Odborná prohlídka kotelny provádí se 1x za rok; poslední pravidelná prohlídka proběhla 25.7.2013;příští pravidelná prohlídka byla provedena v 11/2014.
-Měření emisí provádí se 1x za 5 let; poslední pravidelné prohlídka proběhla 10.2.2012;příští pravidelné prohlídka bude provedena v 20/2017.
Výtahy:
a) pravidelné prohlídky 1x za 14 dní – zajišťováno dodavatelem servisu výtahu; b) odborné prohlídky 1x za 3 měsíce – zajišťováno dodavatelem servisu výtahu, c) odborná zkouška 1 x za 3 roky, provedena 4.7.2012, příští v 07/2015; d) inspekční prohlídka 1x za 6 let, provedena 5.9.2012, příští 09/2018.
C) Činnost správce domu pro následující období (2015 / 2016)
Plánované revize a opravy objektu (2014 / 2015)
- provedení plánovaných kontrol, revizí a servisů technických zařízení domu/ viz termíny předešlý bod/ -odstranění případných závad z provedených revizí a kontrol, - průběžné zajišťování drobných nezbytných oprav

SLUŽBY a energie - náklady

Náklady na služby činily v roce 2014 celkem 1 038 251,-Kč

Vlastní vyúčtování pro jednotlivé byty a nebytové prostory vzhledem k pozdnímu předání odečtů
od rozúčtovacích firem bude provedeno během dubna 2014.

Tabulka nákladů celkem na dům
Služby 2014 Celkové náklady (Kč) byty(Kč) nebyty(Kč)
1 Teplo 714 514
- z toho 60 % m2 UT 428 708 384 474 44 234
- z toho 40 % TUV 285 806 4 944
2 Vodné, stočné k 31.12.2014 182 902 178 522 4 330
3 Odvoz odpadu 28 128 25 120 3 008
4 Spotřeba energie 65 607
5 Úklid 47 100
6 Celkem 1 038 251 981 735 56 516

Porovnání vývoje nákladů teplo a voda - příloha 3 a příloha 4
rok náklady teplo(Kč) technická opatření náklady voda (Kč) technická opatření
2008 1 338 114
2009 1 718 020
2010 1 789 256
2011 864 047 Vyvážení topné soustavy 300 312
2012 930 005 Nový výměník- zvýšení kapacity TUV 321306 Měření vody , cirkulace TUV
2013 860 576 Regulační termoventily, měření tepla 206 624
2014 714 514 182 902

Pozn. Návrh

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687