Informační deska

Zápis členské schůze z 18.6.2015

„Družstvo vlastníků domu Sudoměřská 1“ ,Praha 3 Sudoměřská 1/1897

Zápis z členské schůze ze dne 18.6.2015 konané v suterénní místnosti domu Sudoměřská 1

Program:
1. Volba představenstva a kontrolní komise pro nové volební období
2. Informace
3. Diskuze

přítomni dle prezenční listiny: 24 hlasů/ 18 přítomných + 6 plné moci / z 27 možných; členská schůze je usnášeníschopná

Členskou schůzi zahájil předseda :
- informoval, že se paní Fricová stala právoplatnou členkou družstva na základě notářského zápisu o společném právu
k družstevnímu podílu ve společném jmění manželů Fricových
- požádal o schválení programu členské schůze a schválení návrhu na zapisovatele (paní Tvrzníková) a sčítání hlasů (paní Fricová, paní Denygrová ).
Kontrolní komise prověřila platnost předložených plných mocí.

Členská schůze schválila program členské schůze , a návrh na zapisovatele a sčitatele hlasů všemi 24 hlasy.

1. Volba představenstva a kontrolní komise pro nové volební období
Předseda v souladu se stanovami družstva seznámil členskou schůzi s ukončením činnosti představenstva a kontrolní komise za uplynulé volební období ke dni 27.6.2015 a požádal přítomné o návrhy kandidátů pro volby do představenstva a kontrolní komise.

Volba představenstva
V souladu se stanovami byli navrženi za kandidáty do představenstva :
ing.Pavlovský,paní Tvrzníková ,paní Fricová , kteří kandidaturu přijali , dále byli navržení Judr.Jaklová, pan Thiel,dr.Erbrt ing.Šolc, pan Zikmund, kteří kandidaturu odmítli.
Do představenstva byli zvoleni: paní Tvrzníková /21 hlasy/ , paní Fricová /23 hlasy/ , ing.Pavlovský /23 hlasy /

Volba kontrolní komise
V souladu se stanovami byli navrženi za kandidáty do kontrolní komise:
paní Vaňhová, paní Denygrová, dr.Pejčoch, kteří kandidaturu přijali. Dále byli navrženi Judr.Jaklová, paní Floriánová, pan Zikmund, ing.Šolc, pan Thiel, dr.Erbrt, kteří kandidaturu odmítli.
Do kontrolní komise byli zvoleni: paní Vaňhová /22 hlasy/, paní Denygrová /21 hlasy/, dr.Pejčoch /23 hlasy/

Volba orgánů představenstva
V souladu se stanovami byli navrženi a zvoleni do orgánů představenstva 23 hlasy přítomných :
předseda družstva: ing.Pavlovský
místopředseda družstva: paní Tvrzníková
člen představenstva: paní Fricová

Ing.Pavlovský stručně informoval členskou schůzi o představě vedení družstva novým představenstvem , které zahájí svoji činnost od 28.6.2015

2. Informace
Předseda informoval o posunutí termínu výměny oken s ohledem na to, že družstvo se chce přihlásit do programu „Nová zelená úsporám“ a družstvo by tak získalo nezanedbatelnou dotaci v řádu statisíců Kč. Tento program začíná běžet od poloviny května 2015. Dále upozornil, že členy převzaté nové nájemní smlouvy je potřebné podepsat a jeden originál odevzdat družstvu pro archivaci a odkázal na další informace, které jsou zveřejňovány na webových stránkách družstva
http://sudomerska1.bytovedruzstvo.eu

3. Diskuze
Ing.Šolc se dotázal, zda by v ročním vyúčtování služeb mohla být uváděna vedle peněžní částky za odběr vody i hodnota v m3 a hodnoty odečtu vodoměrů a na možnost vstupu do vnitrobloku.Tyto požadavky budou sděleny správcovské firmě MSH s.r.o.

za družstvo: Tvrzníková, Zikmund

Příloha- Zpráva kontrolní komise přednesená na čl.schůzi 18.3.2015 doplněná o informace požadované na ČS 18.3.2015

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687