Informační deska

Zápis členské schůze z 16.5.2018

Zápis z jednání členské schůze družstva vlastníků Sudoměřská 1, Praha 3, které se konalo 16.5.2018 od 18:30 hod. ve schůzovní místosti v suterénu domu Sudoměřská 1897/1, Praha 3

Členové družstva byli pozváni na členskou schůzi představenstvem družstva. Pozvánka se stává nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Dle presenční listiny bylo přítomno 20 členů družstva z celkového počtu 26 členů, což představuje 76,92 % hlasů všech členů družstva, členská schůze byla usnášeníschopná. Prezenční listina je uložena u správce objektu.

Ing. Karel Pavlovský, předseda představenstva družstva vlastníků, přítomné členy družstva přivítal na schůzi a vyzval je k odsouhlasení programu.
Usnesení:
Předložený program dle pozvánky byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy družstva.
Pro hlasovalo 20 členů, představujících 100% přítomných členů. Nikdo nebyl proti ani se nezdržel.
Ing. Karel Pavlovský, předseda představenstva družstva vlastníků Sudoměřská 1, oznámil odstoupení členů představenstva a vyzval přítomné k projednání tohoto odstoupení k dnešnímu dni.
Odstoupení představenstva družstva vlastníků Sudoměřská 1 bylo členskou schůzí projednáno s tím, že funkce členů představenstva končí k dnešnímu dni.
Pro hlasovalo 20 členů, představujících 100 % přítomných členů. Nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Ing. Karel Pavlovský dále vyzval členy družstva k volbě orgánů schůze – tj. předsedajícího schůze, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Jako předsedající schůze byl navržen Ing. Karel Pavlovský, který navrhl sám, že se této funkce ujme.
Usnesení:
Pan Pavlovský byl zvolen předsedajícím schůze jednomyslně všemi přítomnými členy družstva.
Pro hlasovalo 20 členů, představujících 100% přítomných členů. Nikdo nebyl proti ani se nezdržel.

Pan Pavlovský navrhl, aby zapisovatelem a skrutátorem byla zvolena paní Andrea Korcová.
Usnesení:
Paní Andrea Korcová byla zvolena zapisovatelem a skrutátorem jednomyslně všemi přítomnými členy družstva.
Pro hlasovalo 20 členů, představujících 100% přítomných členů. Nikdo nebyl proti ani se nezdržel.

Ověřovatelem zápisu byla panem Pavlovským navržena paní Antonie Denygrová.
Usnesení:
Paní Denygrová byla zvolena jednomyslně všemi přítomnými členy družstva.
Pro hlasovalo 20 členů, představujících 100% přítomných členů. Nikdo nebyl proti ani se nezdržel.

Na schůzi byla představena nová členka družstva paní Křehnáčová.

Po volbě orgánů schůze přišel pan Martin Thiel. Dle presenční listiny bylo přítomno 21 členů družstva z celkového počtu 26 členů, což představuje 80,77 % hlasů všech členů družstva, členská schůze byla usnášeníschopná. Prezenční listina je uložena u správce objektu.

1. Bod schůze: Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2017

K tomuto bodu byly členům družstva předloženy podklady v předstihu, před konáním schůze (tj. hospodářský výsledek za rok 2017 a Roční zpráva správy objektu.

Pan Pavlovský seznámil přítomné členy družstva s hospodářským výsledkem za rok 2017 – ztráta 1.064.716,11 Kč. Hospodářský (účetní) výsledek – ztráta je rozdílem mezi položkou nákladů a položkou výnosů. Ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Členské schůzi byla předložena informace o stavu účtu v Raiffeisenbank na němž bylo k 31.12.2017 uloženo Kč 1.226.883,80, dále byla poskytnuta informace o účtu v České spořitelně, kde k 31.12.2017 bylo uloženo Kč 1.491.554,59
Pan Pavlovský dále uvedl, že navrhuje, aby zisk z předešlých období byl převeden do následujících období, tj. nebyl rozdělen.

K podkladům a návrhům nikdo nevznesl dotazy ani připomínky a proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení předloženého a předneseného.

Usnesení:
Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2017 byla schválena.
Pro hlasovalo 21 členů, představujících 100% přítomných členů. Nikdo nebyl proti ani se nezdržel.

2. bod Schůze: Připomínky ke stavebním úpravám a rekonstrukcím prováděným v bytech a společných prostorách jednotlivými členy družstva

Pan Pavlovský seznámil přítomné s aktualizovanými Pravidly pro stavební úpravy a rekonstrukce prováděné v bytech a ve spol. prostorách. Současně vyjádřil nespokojenost a nesouhlas s družstvu neoznámeným zásahem spojeným s výměnou dveří do bytové jednotky p. Havránka. Po výměně nedošlo ani k zednickému začištění. Byly vyměny dveře s originálním štítkem č. bytu vč. zárubně, aniž by byl respektován původní vzhled. Ze strany Družstva bude požadováno od pana Havránka uvedení do původního stavu.

Pan Pavlovský dále seznámil přítomné s Archivním řádem a to i v souladu s nařízením EU 2016-679 GDPR.
Pan Pavlovský seznámil přítomné dále také s aktualizovanými Pravidly podnájmu družstevního bytu.

Ze strany přítomných nebyly k aktualizovaným pravidlům a Archivnímu řádu námitky ani připomínky. Všechny tyto družstevní předpisy budou vyvěšeny na internetových stránkách družstva.

V souvislosti s Pravidly podnájmu družstevního bytu pan Pavlovský upozornil na nutnost vedení – resp. zpřesnění evidence počtu osob v bytě včetně os. údajů, které se k těmto osobám váží a to i s ohledem na GDPR. Informace o osobách vč. jejich osobních údajů bezpečně uchovávány v souladu s GDPR.

3. bod schůze: Volba orgánů družstva

Pan Karel Pavlovský konstatoval odstoupení představenstva po skončení jeho volebního období a vyzval k návrhům na nové složení představenstva družstva a kontrolní komise.

Volba členů představenstva
Paní Tvrzníková navrhla jako kandidáta do představenstva družstva pana Karla Pavlovského, pan Pavlovský s kandidaturou souhlasil. O návrhu na kandidáta bylo hlasováno.
Usnesení:
Pan Karel Pavlovský jako člen představenstva byl schválen.
Pro hlasovalo 19 členů, představujících 90,48% přítomných členů.
Hlasování se zdrželi 2 členové (p. Karel Pavlovský a p. Martin Thiel)
Proti nebyl nikdo.

Paní Denygrová a pan Pavlovský navrhli jako kandidáta do představenstva družstva pana Vladimíra Zikmunda, pan Zikmund s kandidaturou souhlasil. O návrhu na kandidáta bylo hlasováno.
Usnesení:
Pan Vladimír Zikmund jako člen představenstva byl schválen.
Pro hlasovalo 18 členů, představujících 85,71% přítomných členů.
Hlasování se zdrželi 2 členové (p. Vladimír Zikmund a Miroslav Erbrt)
Proti hlasoval 1 člen (p. Martin Thiel)

Pan Pavlovský navrhl jako kandidáta do představenstva družstva paní Jaroslavu Tvrzníkovou, paní Tvrzníková s kandidaturou souhlasila. O návrhu na kandidáta bylo hlasováno.
Usnesení:
Paní Jaroslava Tvrzníková jako člen představenstva byla schválena.
Pro hlasovalo 19 členů, představujících 90,48% přítomných členů.
Hlasování se zdrželi 2 členové (p. Jaroslava Tvrzníková a p. Miroslav Erbrt)
Proti nebyl nikdo.

Volba kontrolní komise
Kandidátů do kontrolní komise bylo navrženo více než je požadovaný počet jejích členů, proto bylo hlasováno o každém kandidátovi zvlášť s tím, že schválen bude ten kandidát, který obdrží nejvíce souhlasných hlasů ze všech kandidátů.
Pan Zikmund navrhl jako kandidáta do kontrolní komise družstva pana Davida Šroubka, pan Šroubek s kandidaturou souhlasil. O návrhu na kandidáta bylo hlasováno.
Usnesení:
Pan David Šroubek byl schválen jako člen kontrolní komise.
Pro hlasovalo 16 členů.
Hlasování se zdrželo 5 členů (p. Eva Jaklová, Eva Paskhewych, David Šroubek, Marta McPhershon a Magdalena Floriánová)
Proti nebyl nikdo.

Pan Zikmund navrhl jako kandidáta do kontrolní komise družstva pana Miroslava Lance, pan Lanc s kandidaturou souhlasil. O návrhu na kandidáta bylo hlasováno.
Usnesení:
Pan Miroslav Lanc nebyl schválen jako člen kontrolní komise.
Pro hlasovalo 12 členů.
Hlasování se zdrželo 9 členů (p. Magdalena Floriánová, Pavel Šolc, Jaroslava Trvzníková, Marta McPhershon, Jan Huněk, Eva Vaňková (zastoupena), Miroslav Lanc, Eva Jaklová, Eva Paskhewych (zastoupena))
Proti nebyl nikdo.

Pan Pavlovský navrhl jako kandidáta do kontrolní komise družstva paní Antonii Denygrovou, paní Denygrová s kandidaturou souhlasila. O návrhu na kandidáta bylo hlasováno.
Usnesení:
Paní Antonie Denygrová byla schválena jako člen kontrolní komise.
Pro hlasovalo 19 členů.
Hlasování se zdrželi 2 členové (p. Antonie Denygrová, Miroslav Erbrt)
Proti nebyl nikdo.

Paní Eva Jaklová navrhla jako kandidáta do kontrolní komise družstva paní Libuši Křehnáčovou, paní Křehnáčová s kandidaturou souhlasila. O návrhu na kandidáta bylo hlasováno.
Usnesení:
Paní Libuše Křehnáčová nebyla schválena jako člen kontrolní komise.
Pro hlasovalo 10 členů.
Hlasování se zdrželi 10 členové (p. Eva Vaňková (zastoupena), Libuše Křehnáčová, Jaroslava Tvrzníková, Alena Nevřelová, Antonie Denygrová, Martin Thiel, David Šroubek, Vladimír Zikmund, Jan Dvořák (zastoupen), Marie Janíková (zastoupena).
Proti hlasoval 1 člen (p. Vítězslav Fric)

Pan Pavlovský navrhl jako kandidáta do kontrolní komise družstva pana Pavla Šolce, pan Šolc s kandidaturou souhlasil. O návrhu na kandidáta bylo hlasováno.
Usnesení:
Pan Pavel Šolc byl schválen jako člen kontrolní komise.
Pro hlasovalo 17 členů.
Hlasování se zdrželi 4 členové (p. Pavel Šolc, Vítězslav Fric, David Šroubek, Antonie Denygrová)
Nikdo nebyl proti.
Volbu funkcí v kontrolní komisi si členové komise učiní na svém prvním zasedání.

Pan Pavlovský dále vyzval k volbě funkcí v představenstvu.
Jako předsedu představenstva navrhla paní Tvrzníková, aby byl zvolen pan Pavlovský, ten s tímto souhlasil. O návrhu bylo hlasováno.
Usnesení:
Pan Karel Pavlovský byl schválen jako předseda představenstva.
Pro hlasovalo 19 členů.
Hlasování se zdrželi 2 členové (p. Martin Thiel, Miroslava Lanc)
Nikdo nebyl proti.

Pan Zikmund navrhl, aby místopředsedou představenstva byla navržena paní Jaroslava Tvrzníková. O návrhu bylo hlasováno.
Usnesení:
Paní Jaroslava Tvrzníková byla schválena jako místopředseda představenstva
Pro hlasovalo 21 členů.
Nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti.

Podle 3. bodu schůze : Volba orgánů družstva, odstavec volba členů představenstva.
Paní Denygrová a pan Pavlovský navrhli, aby členem představenstva byl pan Vladmír Zikmund. O návrhu
bylo hlasováno.
Usnesení:
Pan Vladimír Zikmund byl schválen jako člen představenstva
Pro hlasovalo 18 členů, představujících 85,71% přítomných členů.
Hlasování se zdrželi 2 členové (p. Vladimír Zikmund a Miroslav Erbrt)
Proti hlasoval 1 člen (p. Martin Thiel)

4. bod schůze: Diskuze

pan Pavlovský informoval přítomné o postupu akce výměna oken,
pan Fric požádal pana Pavlovského o urgenci pana Zemka o dokončení úprav souvisejících s výměnou oken (tj. zalištování a seřízením rolety),
paní Jaklová uvedla požadavek na kontrolu ventilů topení před topnou sezónou,
pan Pavlovský informoval přítomné o plánované výměně vodoměru koncem roku,

Pan Pavlovský informoval přítomné, že dotace na výměnu oken nebyla Družstvu přidělena a to z důvodů pochybení v zaslaných podkladech potřebných pro schválení dané dotace (datum na fakturaci). Z důvodů osazení DPH ve fakturaci nebylo možné tento údaj opravit. Při projednání této situace se schvalovatelem dotace byla uvedena možnost zvážení zohlednění dotace na okna do vnitrobloku domu, avšak toto by bylo posuzováno individuálně a dopředu nelze tuto dotaci schválit.

Předsedající schůze Ing. Karel Pavlovský v 20:04 hod. jednání členské schůze družstva vlastníků Sudoměřská 1, Praha 3 ukončil.

zapisovatelka Andrea Korcová
zápis ověřila Antonie Denygrová
za družstvo Jaroslava Tvrzníková

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687